اندیشه مقصودنیا

2 پست
کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات